นโยบายความเป็นส่วนตัว – Privacy Policy

1. วัตถุประสงค์

UFABETGTS เว็บไซต์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเข้าสำหรับใช้บริการการเดิมพันทุกประเภท ในการใช้งานเว็บไซต์นั้น ผู้ให้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดที่ทางเว็บไซต์กำหนด โดยเงื่อนไข และข้อกำหนดทางเว็บไซต์ได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในทุก ๆ ช่องทาง ซึ่งหากผู้ใช้งานไม่มีความประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถยุติการเข้าใช้บริการได้ทันที แต่หากผู้ใช้บริการแสดงออกโดยการกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใด ๆ อันเข้าใจได้ว่าเป็นการยอรมรับ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ทุกประการ

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

  1. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลด หรือทำซ้ำ ดัดแปลง อัพโหลด เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั้งหมด หรือแค่บางส่วนกับเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ ซอฟต์แวร์ กราฟิก วิดีโอ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ UFABETGTS ไม่ว่าการดาวน์โหลด หรือทำซ้ำ ดัดแปลง อัพโหลด เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนตัว หรือต่อส่วนรวมก็ตาม
  2. เว็บไซต์อาจหยุด หรือยกเลิกการให้บริการไว้ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวร ต่อผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายดังกล่าวก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือต่อผู้อื่นผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 
  3. การหยุด หรือยกเลิกการให้บริการตามข้อ 2.3 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้
  4. เว็บไซต์สามารถปิดเครือข่ายชั่วคราวเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  5.  ผู้ที่จะเข้าใช้บริการการพนันกับทางเว็บไซต์ จะต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ โดยผู้ที่จะใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลของผู้ที่จะใช้บริการให้ครบถ้วน และถูกต้อง หากข้อมูลที่ผู้ที่จะใช้บริการไม่ถูกต้อง ทางเว็บไซต์ มีสิทธิ์การระงับการให้บริการโดยทันที และไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

  1. ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ UFABETGTS ต้องการจากผู้ใช้บริการจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้อง ห้ามผู้ใช้บริการให้ข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับตัวผู้ใช้บริการ
  2. ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการอันใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ หรือเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการอื่น เช่น การข่มขู่ แสดงความคิดเห็นอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในการแสดงความคิดเห็น
  3. ผู้ใช้บริการเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า เกมการพนันย่อมเกิดการได้ หรือเสียขึ้น โดยไม่สามารถกำหนดได้ ไม่ว่าจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายใน ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องใด ๆ จากทางเว็บไซต์ UFABETGTS ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง หรือทางอาญา

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

  1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ทั้งในเครือหรือไม่ก็ตาม เป็นเพียงเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น เว็บไซต์ UFABETGTS ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจควบคุม หรือรับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ UFABETGTS ก็ไม่รับรองความถูกต้อง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
  2.  หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ UFABETGTS ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์มายังเว็บไซต์ และได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์ UFABETGTS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม สืบเนื่องมาจากการใช้บริการกับเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการเอง

หน้าหลัก สมัคร เข้าสู่ระบบ โปรโมชั่น ติดต่อเรา